Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
02/10/2019 Quyết định v/v ban hành kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường ĐHKH - ĐHTN
20/09/2019 Thông báo v/v chi trả tiền Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13, 14, 15, 16.
18/09/2019 Thông báo v/v thu học phí bổ sung năm học 2019-2020 của học viên cao học Khóa 13
18/09/2019 Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 của học viên cao học Khóa 12.
16/09/2019 Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên.
04/09/2019 Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trường ĐHKH-ĐHTN
21/08/2019 Thông báo v/v chỉ trả tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13,14,15,16.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 (VLVH) năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 chính quy năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ hệ liên thông (VLVH) năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2019-2020.
29/07/2019 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông chính quy năm học 2019-2020.
08/07/2019 Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019