Hội đồng trường

PGS.TS. Ngô Văn Giới
Chủ tịch Hội đồng Trường

PGS. TS. Trịnh Thanh Hải
Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái
Thư ký Hội đồng Trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. PGS.TS. Ngô Văn Giới
Chủ tịch Hội đồng trường, Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

3. ThS. Nguyễn Trường Sơn
Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Tổng hợp

4. SV. Vũ Hồng Lan
K19A Hàn Quốc học , UV BTV ĐTNCSHCM

5. PGS.TS. Đàm Thị Uyên
Trưởng ban Pháp chế và Thi đua - ĐHTN

6. PGS.TS. Phạm Thế Chính
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH

7. TS. Chu Thành Huy
Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học

8. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải
Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Phòng ĐT-QLKH&HTQT, Trường Đại học Khoa học

9. PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng
Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học

10. PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái
Thư ký Hội đồng Trường Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH

11. TS. Nguyễn Minh Tuấn
Trưởng khoa KHXH&NV, Trường Đại học Khoa học

12. PGS.TS. Trương Minh Tuyên
Trưởng khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học

13. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, ĐHTN

14. PGS.TS. Phạm Việt Đức
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

15. PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng
Giám đốc BV TW Thái Nguyên

16. GS.TS. Vũ Đình Lãm
Giám đốc Học viện KH&CN - Viện Hàn lâm KH&CN VN

17. GS.TS. Trần Trung
Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc - UBDT