Phòng Tổng hợp | Cơ cấu tổ chức

 1. Thông tin chung

- Điện thoại: 0208.3904.317

- Email: contact@tnus.edu.vn

 2. Bộ máy lãnh đạo

+ Trưởng phòng: TS. Lê Thị Ngân

+ Phó trưởng phòng: TS. Triệu Quỳnh Châu

+ Phó trưởng phòng: ThS. Ngô Ngọc Linh

+ Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

3. Đội ngũ cán bộ

23 cán bộ, trong đó 2 TS, 9 Ths, 1 NCS, 8 ĐH, còn lại là các trình độ khác.