Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin chung

- Điện thoại: 0208.3505.686.

- Website: http://ttnnth.tnus.edu.vn – http://lib.tnus.edu.vn

- Email: ttnnth@tnus.edu.vn – lib@tnus.edu.vn

- Giám đốc TT: ThS. Nguyễn Đình Huy

2. Bộ máy lãnh đạo

 + Giám đốc: ThS. Nguyễn Đình Huy

 + Phó giám đốc: ThS. Lê Đức Duy