Bộ môn Trung Quốc học

GIỚI THIỆU BỘ MÔN TRUNG QUỐC HỌC

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực Trung Quốc học: nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức hệ thống về Trung Quốc học; có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Trung trong giao tiếp và công việc; có đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng linh hoạt với các môi trường làm việc khác nhau, với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc toàn cầu hóa. Cử nhân ngành Trung Quốc học có kiến thức chuyên sâu về văn hoá, địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế Trung Quốc để có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, và các cơ quan khác trong và ngoài nước ở các lĩnh vực liên quan đến Trung Quốc.

Mục tiêu cụ thể của ngành Trung Quốc học là trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm làm nền tảng vững chắc cho sự thành công của cử nhân Trung Quốc học. Cụ thể:

Kiến thức (KT)

Đào tạo cử nhân có hiểu biết sâu sắc về đất nước Trung Quốc ở nhiều phương diện như ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội. Người học nắm vững được văn hoá Trung Quốc, văn hoá doanh nghiệp của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc cũng như nắm vững những nghiệp vụ cần thiết trong các hoạt động chuyên môn liên quan đến Trung Quốc học.

Kỹ năng (KN)

Đào tạo cử nhân có kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến Trung Quốc học, có khả năng hoàn thành công việc cơ bản, đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo để tự định hướng và thích nghi trong các bối cảnh, môi trường làm việc khác nhau; kỹ năng giao tiếp; các kỹ năng về ngoại ngữ và tin học; có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung trong nghiệp vụ chuyên môn.

Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm (TĐ)

Đào tạo cử nhân có năng lực tự chủ, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và các yêu cầu trong công việc thuộc lĩnh vực Trung Quốc học.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Ban điều hành & quản lí

- Trưởng Bộ Môn : TS. Phạm Chiến Thắng

- Phó Trưởng Bộ môn: TS. Phan Phạm Chi Mai

2.2. Các bộ phận trực thuộc:

1- Bộ phận Đào tạo - Tư vấn:

+ Tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống, đào tạo nghề, đào tạo huấn luyện nhân lực , thẩm định, đánh giá, định giá công nghệ, sở hữu trí tuệ…

+ Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật và quản lý; tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, phát triển công nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên và các lĩnh vực tư vấn khác phù hợp với chức năng của Bộ Môn.

2- Bộ phận Tài chính - Tổ chức sự kiện:

+ Quản  lý quỹ, nguồn thu, chi, chứng từ của Bộ Môn;

+ Tham mưu về công tác tổ chức, hành chính các hoạt động, sự kiện của đơn vị.

3 - Bộ phận Truyền thông - Đối ngoại:

+ Phụ trách công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Bộ Môn, phụ trách đưa tin, viết bài các sự kiện của đơn vị, phụ trách các trang điện tử của đơn vị như website, Fanpage, email, Voffice;

+ Phụ trách đối ngoại, chăm sóc Sinh Viên, hợp tác với các đối tác; tiếp khách, tiếp tân.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng 508, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Email: trungquochoc@tnus.edu.vn

- Điện thoại: 0943431999/ 0988927101