Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin chung

- Điện thoại: 0208.3903311        

- Email: khaothidbclgd@tnus.edu.vn

2. Bộ máy lãnh đạo

+ Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Trường Sơn

+ Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, phòng có 08 CBVC, trong đó có 01 TS, 01 NCS, 05 ThS, 01 CN.