Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

1. Tên gọi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Khoa học, có con dấu và tài khoản để hoạt động. Trung tâm có chức năng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao KH&CN; tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động Khởi nghiệp trong Trường Đại học Khoa học; thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KH&CN các cấp; cung cấp các dịch vụ KH&CN; phối hợp với các đơn vị thực hiện các dịch vụ về tư vấn chuyên môn và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học.

2.2. Nhiệm vụ

- Triển khai, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống, đào tạo nghề, đào tạo huấn luyện nhân lực KH&CN, thẩm định, đánh giá, định giá công nghệ, sở hữu trí tuệ…

- Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật và quản lý; tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, phát triển công nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên và các lĩnh vực tư vấn khác phù hợp với chức năng của Trung tâm.

- Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp thuộc các lĩnh vực khoa học.

- Tham mưu, tổ chức, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về hoạt động khởi nghiệp cho cán bộ, sinh viên trong Trường Đại học Khoa học theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Tổ chức, tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các nhà khoa học tới địa phương, doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ đối với các chương trình, đề tài, dự án được thực hiện trong phòng thí nghiệm, các hóa chất, vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Kinh doanh các sản phẩm KH&CN đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, vật liệu mới, năng lượng, khoa học sự sống, các hợp chất thiên nhiên và dược liệu...

 3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Ban Giám đốc

- Giám đốc: TS. Trương Phúc Hưng

- Phó Giám đốc: ThS. Bùi Trọng Tài

3.2. Các bộ phận trực thuộc:

1. Bộ phận Đề án - Dự án Khởi nghiệp:

+ Tham mưu, tổ chức, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về hoạt động khởi nghiệp cho cán bộ, sinh viên trong Trường Đại học Khoa học theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Phát triển, chuyển giao, thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp từ hoạt động KH&CN của Trung tâm và Nhà trường.

2. Bộ phận Đào tạo - Tư vấn:

+ Tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống, đào tạo nghề, đào tạo huấn luyện nhân lực KH&CN, thẩm định, đánh giá, định giá công nghệ, sở hữu trí tuệ…

+ Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật và quản lý; tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, phát triển công nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên và các lĩnh vực tư vấn khác phù hợp với chức năng của Trung tâm.

3. Bộ phận Khoa học - Chuyển giao công nghệ:

+ Tham mưu, tổ chức, tham gia các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực xã hội và nhân văn;

+ Tổ chức, tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các nhà khoa học tới địa phương, doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ đối với các chương trình, đề tài, dự án được thực hiện trong phòng thí nghiệm, các hóa chất, vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Kinh doanh các sản phẩm KH&CN đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, vật liệu mới, năng lượng, khoa học sự sống, các hợp chất thiên nhiên và dược liệu...

4. Bộ phận Tài chính - Tổ chức sự kiện:

+ Quản  lý quỹ, nguồn thu, chi, chứng từ của Trung tâm;

+ Quản lý, phát triển Quỹ Khởi nghiệp của Nhà trường theo các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Tham mưu về công tác tổ chức, hành chính các hoạt động, sự kiện của đơn vị.

5. Bộ phận Truyền thông - Đối ngoại:

+ Phụ trách công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trung tâm, phụ trách đưa tin, viết bài các sự kiện của đơn vị, phụ trách các trang điện tử của đơn vị như website, Fanpage, email, Voffice;

+ Phụ trách đối ngoại, chăm sóc khách hàng, hợp tác với các đối tác; tiếp khách, tiếp tân.

4. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng 05, Tòa Nhà Dịch vụ, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Email: tracotech@tnus.edu.vn 

- Điện thoại: 0987.011.777 / 0982.486.995