Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Thông tin chung:

Phòng Kế hoạch Tài chính, trường Đại học Khoa học được thành lập theo Quyết định số 1159/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Là đơn vị có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp giúp Hiệu trưởng nhà trường thực hiện quản lý công tác kế hoạch - tài chính hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy chế cơ quan và quy định của pháp luật. Phòng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên. Với chức năng, nhiệm vụ được giao từ khi thành lập trường đến nay Phòng Kế hoạch - Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều lần được Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng.

Phòng luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động, đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi thể thao và hội diễn văn nghệ. Hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, và tập thể lao động xuất sắc.

2. Chức năng, Nhiệm vụ

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.

Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường. Thực hiện kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.

Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các quỹ tự tạo của trường.

Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng.

Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khỏan học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khai thác tăng nguồn thu cho trường.

Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Pháp lệnh kế toán, thống kê của Nhà nước. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường

Thực hiện chế độ thu nộp ngân sách theo quy định;

Thực hiện công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành

Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

3. Tổ chức – Bộ máy

Tiền thân là tổ Kế toán trực thuộc phòng Tổng hợp, qua quá trình hình thành và phát triển cùng với quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, CBVC Phòng Kế hoạch Tài chính đã không ngừng phấn đấu trong chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay Phòng Kế hoạch - Tài chính có 08 cán bộ, viên chức. Về trình độ chuyên môn có 01 TS, 04 Thạc sĩ, 03 cử nhân. 

Lãnh đạo phòng từ khi thành lập

- Đồng chí Lưu Thái Bình được bổ nhiệm làm Trưởng phòng theo QĐ số 516/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 10 năm 2011.

- Đồng chí Nguyễn Thu Hằng bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng theo QĐ số 518/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 10 năm 2011; từ tháng 8 năm 2012 bổ nhiệm quyền Trưởng phòng theo QĐ số 412/QĐ-ĐHKH ngày 3 tháng 8 năm 2012; từ tháng 3 năm 2013 bổ nhiệm Trưởng phòng KHTC theo QĐ số 118/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 3 năm 2013.

- Đồng chí Trần Thị Tám bổ nhiệm Phó Trưởng phòng theo QĐ số 119/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 3 năm 2013.

Cơ cấu nhân sự hiện nay

TT Họ và tên Trình độ C.môn Năm sinh Giới tính Biên chế, hợp đồng Chức vụ
1 Nguyễn Thu Hằng

Tiến sĩ

1980 Nữ  Biên chế  Trưởng Phòng, KTT
2 Trần Thị Tám Thạc sĩ; KTVC 1974 Nữ Biên chế Phó Trưởng phòng
3 Đặng Thùy Dương Thạc sĩ 1987 Nữ Biên chế Kế toán viên
4 Dương Thị Bùi Thạc sĩ 1991 Nữ Biên chế Kế toán viên
5 Quán Văn Hữu Cử nhân 1990 Nam Hợp đồng Kế toán viên
6 Vũ Thị Hoàng Yến Thạc sĩ 1980 Nữ Hợp đồng Kế toán viên
7 Trương Thị Thùy Dung Cử nhân 1998 Nữ Hợp đồng Kế toán viên
8 Nguyễn Thị Hoa Cử nhân 1972 Nữ Biên chế  Thủ quỹ