Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
13/10/2023 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chuyển đổi số tại các đơn vị
25/09/2023 Báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số Trường ĐHKH
22/05/2023 Thông báo Kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số Trường ĐHKH năm 2022
27/12/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học năm 2022
14/11/2022 Báo cáo Công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến ngày 31/10/2022
10/10/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/9/2022
19/09/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 31/8/2022
10/05/2022 Báo cáo số 676/BC-ĐHKH về công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/4/2022
09/04/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐTTĐHKH của Hội đồng trường Đại học Khoa học
31/12/2021 Số 1789/NQ-ĐHKH - Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức trường Đại học Khoa học
22/09/2021 Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án "Chuyển đổi số Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030"
07/09/2021 Đề án số 253/NQ-ĐU về công tác chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
27/08/2021 Quyết định v/v thành lập Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
27/08/2021 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
17/06/2021 Góc nhìn Chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên của Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin