Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
12/10/2021 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19
28/09/2021 Thông báo v/v đăng kí thi đua năm học 2021-2022
23/09/2021 Quyết định v/v tiếp nhận sinh viên chuyển trường.
17/09/2021 Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2021-2022
14/09/2021 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 16, 17, 18 năm học 2021-2022.
11/09/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2020-2021.
08/09/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
01/09/2021 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 16,17,18
31/08/2021 Quyết định Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy
30/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022
27/08/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2021-2022
24/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022
23/08/2021 Quyết định v/v bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học
21/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022
13/08/2021 Quyết định vv thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học