Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
20/06/2022 Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022
27/05/2022 Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
18/05/2022 Quyết định v/v khen thưởng đối với học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập đợt 1,2 năm 2021
16/05/2022 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16
16/05/2022 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy
13/05/2022 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2022
12/05/2022 Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học
12/05/2022 Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2022, hệ chính quy
26/04/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đông thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên Trường ĐHKH năm học 2021-2022