Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/03/2021 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2020-2021.
22/03/2021 Thông báo thống kê cựu người học thành đạt
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Văn Việt được quay trở lại học tập.
22/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Sơn được quay trở lại học tập.
19/03/2021 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2021.
12/03/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2020-2021
09/03/2021 Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15,16,17 và 18
05/03/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ II, năm học 2020-2021
04/03/2021 Thông báo v/v sinh viên trở lại Trường học tập sau đợt nghỉ dịch bệnh Covid-19
24/02/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHKH ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
24/02/2021 Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
03/02/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.