Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018.
06/09/2017 Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.
06/09/2017 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
06/09/2017 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
06/09/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018.
31/08/2017 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018.
25/08/2017 Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018.
22/08/2017 Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017.
15/08/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập.
10/08/2017 Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.
10/08/2017 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019.
04/08/2017 Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018.
01/01/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên nghỉ học.