Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017.
13/09/2017 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15.
13/09/2017 Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
12/09/2017 Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15.
11/09/2017 Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017.
11/09/2017 Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017.
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018.
06/09/2017 Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.
06/09/2017 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
06/09/2017 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
06/09/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018.
31/08/2017 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018.
25/08/2017 Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018.