Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
31/10/2017 Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN.
31/10/2017 Quyết định v/v đồng ý cho 08 sinh viên nghỉ học.
31/10/2017 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKH - ĐHTN
31/10/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học.
31/10/2017 Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khởi hành chương trình tuần hành giao lưu thanh niên của tỉnh Gyeongsangbuk - do, Hàn Quốc.
27/10/2017 Thông báo V/v kiểm tra nề nếp học tập, rèn luyện và nếp sống văn hóa.
25/10/2017 Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
24/10/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017.
24/10/2017 Công văn V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2017.
24/10/2017 Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo.
24/10/2017 Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
24/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
24/10/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017.
24/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017.
24/10/2017 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 12, 13 và 14 học kỳ II năm học 2016 - 2017