Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động.

Ngày: 08/12/2017