Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập.

Ngày: 06/12/2017