Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
14/11/2017 Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
14/11/2017 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018.
14/11/2017 Công văn V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
09/11/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2017-2018.
09/11/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018.
09/11/2017 Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá Cán bộ Trường ĐHKH tham dự Giải bóng đá Cán bộ trẻ ĐHTN và Viettel năm 2017.
09/11/2017 Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018
08/11/2017 Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Khoa học.
07/11/2017 Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 (Từ ngày 01/8/2017 đến 31/07/2018)
07/11/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm quy năm học 2017-2018.
05/11/2017 Biên bản kết luận v/v thanh tra, kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ hệ chính quy năm 2016 tại nhà trường
03/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018.
31/10/2017 Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN.
31/10/2017 Quyết định v/v đồng ý cho 08 sinh viên nghỉ học.
31/10/2017 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKH - ĐHTN