Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên.

Ngày: 02/01/2018