Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
12/07/2019 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, K14 HK II năm học 2018-2019.
03/07/2019 Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, 14 học kỳ II (năm học 2018-2019)
07/06/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 học kỳ II (năm học 2018-2019)
07/06/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra.
06/06/2019 Kế hoạch thẩm định chương trình đào tạo năm 2019
06/06/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra
22/04/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019.
11/04/2019 Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2018-2019.
11/03/2019 Thông báo V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo.
05/03/2019 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kì I (2018-2019)
25/02/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15, K16 (2018-2019)
20/02/2019 Thông báo danh sách sinh viên K13,14,15,16 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2018-2019).
15/02/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 (2018-2019)
01/11/2018 Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ I năm học 2018-2019.
26/09/2018 Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2017-2018).