Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo Về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. 18.06.2018
2. Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018). 14.06.2018
3. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018 20.04.2018
4. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018. 06.04.2018
5. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Sinh viên k15 Học kỳ I (2017-2018) 03.04.2018
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật. 22.03.2018
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường. 22.03.2018
8. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15 (2017-2018). 14.03.2018
9. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018). 08.02.2018
10. Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018). 29.01.2018
11. Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017. 26.01.2018
12. Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm. 23.01.2018
13. Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ 1 (2017 - 2018) 12.01.2018
14. Thông báo V/v kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018. 18.12.2017
15. Thông báo V/v đánh giá ngân hàng đề thi Học kỳ I năm học 2017-2018. 30.11.2017
16. Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi HK I năm học 2017-2018. 17.10.2017
17. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bải thi Học kỳ hè (2016-2017). 12.09.2017
18. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2016-2017) 25.08.2017
19. Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai. 22.08.2017
20. Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017). 22.08.2017