Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
18/06/2018 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác ba công khai
18/06/2018 Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.
18/06/2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Ba công khai Trường Đại học Khoa học.
18/06/2018 Thông báo Về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo.
14/06/2018 Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018).
20/04/2018 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018
19/04/2018 Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra
06/04/2018 Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018.
06/04/2018 Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra
03/04/2018 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Sinh viên k15 Học kỳ I (2017-2018)
22/03/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật.
22/03/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
14/03/2018 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15 (2017-2018).
05/03/2018 CV 769 Bảng hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT
05/03/2018 CV 1075 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo