Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/09/2017 Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017.
11/09/2017 Thông báo V/v báo cáo kế hoạch thực hiện theo Kết luận công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên.
11/09/2017 Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017.
11/09/2017 Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
08/09/2017 Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
06/09/2017 Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15
06/09/2017 Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH
06/09/2017 Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy.
06/09/2017 Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.
06/09/2017 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
06/09/2017 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
06/09/2017 Thông báo V/v ủy quyền điều hành giải quyết công việc.