Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.

Ngày: 06/09/2017