Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
15/08/2017 Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T.
15/08/2017 Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
10/08/2017 Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.
10/08/2017 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019.
08/08/2017 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân HK II năm học 2016-2017.
06/08/2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
06/08/2017 Thông báo V/v báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường ĐHKH.
04/08/2017 Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018.
12/01/2017 Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017.
01/01/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên nghỉ học.
17/12/2016 Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016
17/12/2016 Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016
12/12/2016 Danh sách đề tài sinh viên NCKH năm 2016
14/11/2016 Ban hành Quy định việc biện soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo trong trường Đại học Khoa học