Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
09/11/2022 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo: Quy định bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Trường Đại học Khoa học
14/11/2022 Báo cáo Công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến ngày 31/10/2022
10/10/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/9/2022
19/09/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 31/8/2022
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
25/05/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
16/08/2022 Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023
16/08/2022 Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
16/08/2022 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học
13/08/2022 Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023