Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông 10.06.2020
2. Danh sách kết quả thí sinh dự thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31/5/2020 10.06.2020
3. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 6/2020. 09.06.2020
4. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông; công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 28.05.2020
5. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của trường Đại học Khoa học 28.05.2020
6. Lịch thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
7. Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
8. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. 22.05.2020
9. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến của Trường ĐHKH. 15.05.2020
10. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường ĐHKH. 15.05.2020
11. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường ĐHKH. 11.05.2020
12. Công văn V/v xây dựng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH. 27.04.2020
13. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHKH. 22.04.2020
14. Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020. 24.03.2020
15. Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH. 12.03.2020
16. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống chia sẻ tài liệu và giảng dạy trực tuyến 11.03.2020
17. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục viên c 10.03.2020
18. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH 10.03.2020
19. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về " Tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. 20.02.2020
20. Danh sách đề tài NCKH năm 2019 02.07.2019