Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13.09.2017
2. Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017. 13.09.2017
3. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15. 13.09.2017
4. Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13.09.2017
5. Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15. 12.09.2017
6. Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017. 11.09.2017
7. Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017. 11.09.2017
8. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018. 06.09.2017
9. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018. 06.09.2017
10. Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy. 06.09.2017
11. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy. 06.09.2017
12. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. 06.09.2017
13. Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018. 06.09.2017
14. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018. 31.08.2017
15. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018. 25.08.2017
16. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017. 22.08.2017
17. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập. 15.08.2017
18. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017. 10.08.2017
19. Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10.08.2017
20. Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018. 04.08.2017