Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018. 20.09.2017
2. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14. 13.09.2017
3. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ năm học 2016-2017 cho sinh viên K11,k12,K13,K14. 13.09.2017
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13.09.2017
5. Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017. 13.09.2017
6. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15. 13.09.2017
7. Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13.09.2017
8. Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15. 12.09.2017
9. Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017. 11.09.2017
10. Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017. 11.09.2017
11. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018. 06.09.2017
12. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018. 06.09.2017
13. Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy. 06.09.2017
14. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy. 06.09.2017
15. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. 06.09.2017
16. Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018. 06.09.2017
17. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018. 31.08.2017
18. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018. 25.08.2017
19. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017. 22.08.2017
20. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập. 15.08.2017