Phòng Đào tạo | Cơ cấu tổ chức

 

Tập thể cán bộ viên chức phòng Đào tạo

 

1. Thông tin chung

Điện thoại: 0280 3903 398;

Email: daotao@tnus.edu.vn;  

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo

- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu xã hội, khả năng đáp ứng yêu cầu xã hội của sinh viên sau khi tốt nghiệp để đề xuất, xây dựng các chiến lược phát triển đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Nhà trường và nội dung đổi mới công tác đào tạo.

- Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng và phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo sau đại học, đại học, liên thông hệ chính quy và phi chính quy theo từng học kỳ, từng giai đoạn.

- Phối hợp với các đơn vị triển khai tổ chức kiểm tra giữa học phần, thi hết học phần, chuyên đề đối với tất cả các hệ đào tạo và triển khai, đánh giá khoa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng Quy chế của bộ GD&ĐT, quy định và sự phân cấp của ĐHTN.

- Quản lý, lưu trữ toàn bộ kết quả đào tạo của nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của ĐHTN.

2.2.2. Nhiệm vụ mở ngành và cập nhật chương trình đào tạo

- Đề xuất và tham gia xây dựng đề án mở các chuyên ngành mời về đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các chương trình liên thông, văn bằng 2 theo đúng các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

- Đề xuất và phối hợp với các đơn vị cập nhật chương trình đào tạo theo định hướng ngày càng bám sát vào nhu cầu đòi hỏi của xã hội và người xử dụng lao động, đảm bảo chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tốt chuẩn đầu ra đã công bố.

2.2.3. Nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và đổi mới phương pháp dạy học đại học.

- Đề xuất và phối hợp với các đơn vị để thực hiện triển khai nhiệm vụ biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo theo kế hoạch của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy đại học một cách thiết thực, hiệu quả.

2.2.4. Nhiệm vụ đảm bảo điều kiện đào tạo

- Phối hợp với các đợn vị chức năng để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch của Nhà trường trong việc: Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên; Đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động dạy và học; Thanh tra việc thực hiện nề nếp giảng dạy và quản lý kết quả đào tạo; Ký kết và thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo; Cấp phát bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận cho các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên…

- Quản lý và khai thác giảng đường và các tài sản phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo đúng mục đích và kế hoạch của Nhà trường.

2.2.5. Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý của Nhà trường

- Chủ trì việc rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quản lý đào tạo đồng thời đề xuất các văn bản mới để tăng cường hiệu qua trong công tác quản lý, điều hành, hướng dẫn nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

- Tham gia quản lý khối lương giảng dạy của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo đúng với các Quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

- Là ủy viên thường trực các hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, Hội đồng khoa học và đào tạo. Tham gia các hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp SV, xét lên lớp, tạm dừng tiến độ học tập, thôi học.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc xác định và công nhận kết quả học tập của nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường thao các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, ĐHTN

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn,… liên quan đến công tác đào tạo.

- Phồi hợp với các đơn vị liên kết đào tạo để đảm bảo việc liên kết đào tạo đúng với Quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của ĐHTN

2.2.6. Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công

3. Bộ máy lãnh đạo

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

+ Phó trưởng phòng: TS. Ngô Văn Định

+ Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Nhung

4. Đội ngũ cán bộ

Từ 5 cán bộ ban đầu phụ trách công tác đào tạo, NCKH, quan hệ quốc tế, hiện nay phòng đào tạo gồm 20 cán bộ, trong đó có 02 là PGS; 02 tiến sĩ, 01 NCS, 9 thạc sĩ và 6 cử nhân.

5. Thành tích tiêu biểu (2002- 2019)

- Bằng khen Tỉnh ủy về việc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2011-2015.

- Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc” các năm học: 2006-2007; 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015;

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng vì có thành tích nổi bật các năm học: 2013-2014; 2014-2015;

- Nhiều cá nhân trong phòng cũng đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Bộ và đón nhận nhiều Giải thưởng lớn, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, ĐHTN, tiêu biểu là GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn, TS. Phí Đình Cường, Ths. Vũ Quang Tùng…

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐXS, Cờ thi đua của Bộ trưởng BGD&ĐT