Đề án tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

Ngày: 17/07/2023