V/v đính chính kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chuyển đổi số tại các đơn vị

Ngày: 18/10/2023