Thông báo v/v sửa đổi Thông báo số 1241/TB-ĐHKH ngày 07/12/2017 v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017.

Ngày: 14/12/2017