Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động.

Ngày: 13/12/2017