Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16

Ngày: 24/05/2022