Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí.

Ngày: 11/03/2022