Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14

Ngày: 22/11/2017