Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy.

Ngày: 06/09/2017