Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Ngày: 10/12/2018