Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017.

Ngày: 01/10/2017