Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16

Ngày: 16/05/2022