Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.

Ngày: 08/09/2021