Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.

Ngày: 10/08/2017