Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.

Ngày: 18/01/2018