Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Đội An ninh - xung kích phục vụ Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày: 15/10/2020