Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017.

Ngày: 22/08/2017