Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15,16,17 và 18

Ngày: 09/03/2021