Thông báo v/v cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với học viên Cao học đợt thi tháng 11 năm 2020.

Ngày: 05/01/2021