Bài thi Linguaskill của Cambridge – Bài thi được tổ chức thường xuyên tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Ngày: 07/06/2022

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên vừa được công nhận là điểm khảo thí bài thi Linguaskill của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

Chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thi chứng chỉ

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên là đơn vị đã được chứng nhận đủ điều kiện tổ chức bài thi này. Bài thi tiếng Anh Linguaskill được Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge ra mắt vào tháng 9-2020.

Với hai phiên bản Linguaskill tổng quát và Linguaskill thương mại, bài thi sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ chấm điểm tự động, đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Linguaskill được thiết kế nhằm tối giản quá trình xác định năng lực ngôn ngữ của các ứng viên và kiểm tra năng lực ngôn ngữ của nhân viên để phục vụ việc lên kế hoạch và đánh giá đào tạo. Với đặc điểm nổi bật là thi riêng lẻ các kỹ năng và được bảo lưu kỹ năng trong 6 tháng.

Bên cạnh đó, bài thi cũng hỗ trợ người học lập kế hoạch và chứng tỏ sự tiến bộ liên tục của mình trên hành trình học tiếng Anh.

Bài thi Linguaskill là một trong các bài thi được Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận và thang điểm được quy đổi tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Linguaskill đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo cho việc tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và giáo dục đại học. Bao gồm:

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT về chuẩn chương trình đào tạo, giáo dục đại học (gắn link: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1405)

- Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (gắn link: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1412)

- Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (gắn link: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1407)

Việc trở thành điểm khảo thí bài thi Linguaskill sẽ giúp cho Trường Đại học Khoa học từng bước nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBVC, học viên, sinh viên và đáp ứng nhu cầu xã hội theo hướng hội nhập quốc tế.  

Xem thêm: Link các báo lớn  

                                                                                            (Đình Huy – Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học)