Nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày: 15/05/2020

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ: “Công tác tuyên giáo của đảng bộ xã ở các tỉnh biên giới phía Bắc giai đoạn hiện nay”. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Thông.

Những đóng góp của luận án:

- Thứ nhất, Luận án làm rõ đặc điểm chủ thể lãnh đạo công tác tuyên giáo

- Thứ hai, Luận án làm rõ nội hàm khái niệm công tác tuyên giáo

- Thứ ba, Luận án chỉ ra những kinh nghiệm công tác tuyên giáo

- Thứ tư, Luận án đề xuất những giải pháp tăng cường công tác tuyên giáo

Hội đồng đánh giá cao luận án, cũng như báo cáo trình bày của nghiên cứu sinh. Đây là một trong những công trình khoa học có ý nghĩa về lý luận, có thể áp dụng trong thực tiễn. Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành, đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu.

Nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khi tròn 29 tuổi 7 tháng - người trẻ nhất trong số những Nghiên cứu sinh của nhà trường đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ, đã nâng tổng số đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ của Nhà trường lên 98/309 người; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Khoa học.

- Một số hình ảnh của buổi lễ:

Hội đồng nhận xét, đánh giá luận án TS của NCS.

 Đại diện lãnh đạo khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn chúc mừng NCS.

 Tập thể thầy cô, gia đình và bạn bè chúc mừng NCS. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chúc mừng NCS.

 Đại diện lãnh Trường Đại học Khoa học chúc mừng NCS.

Bạn bè, đồng nghiệp phòng chúc mừng NCS.

 

TNUS MEDIA