Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA

Ngày: 03/01/2018

Từ ngày 27/12 đến ngày 28/12/2017, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc về đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT).

Tự đánh giá CTĐT là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT, làm căn cứ để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã giới thiệu và giải đáp những ý kiến trao đổi về Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT các trình độ giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT và Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance - Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, 100% CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc được đánh giá. Qua việc thành lập các nhóm thảo luận, cán bộ tham gia tập huấn được trao đổi và thực hành các nội dung tự đánh giá, từ đó thấy được những điểm khác nhau căn bản trong các bộ tiêu chí đánh giá CTĐT đã và sẽ áp dụng.

Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT các trình độ giáo dục đại học gồm 11 tiêu chuẩn (50 tiêu chí) thay cho Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT gồm 08 tiêu chuẩn (36 tiêu chí), cụ thể:

Tiêu chuẩn 1 (03 tiêu chí): Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 2 (03 tiêu chí): Bản mô tả chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 3 (03 tiêu chí): Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 4 (03 tiêu chí): Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Tiêu chuẩn 5 (05 tiêu chí): Đánh giá kết quả học tập của người học

Tiêu chuẩn 6 (07 tiêu chí): Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

Tiêu chuẩn 7 (05 tiêu chí): Đội ngũ nhân viên

Tiêu chuẩn 8 (05 tiêu chí): Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Tiêu chuẩn 9 (05 tiêu chí): Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Tiêu chuẩn 10 (06 tiêu chí): Nâng cao chất lượng

Tiêu chuẩn 11 (05 tiêu chí): Kết quả đầu ra

Một số hình ảnh tập huấn đánh giá CTĐT, ngày 27/12/2017:

 

Các nhóm thực hành đánh giá tiêu chí, ngày 28/12/2017:

 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên, nhà trường tiếp tục triển khai đánh giá các CTĐT chưa được đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT các trình độ giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, đồng thời khuyến khích các CTĐT của nhà trường đã đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của Đại học Thái Nguyên triển khai đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT.

Tin, ảnh: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD